Апликација за ваучер во спортот

Денес поднесовме апликација за ваучер во спортот.

Комплетата апликација се наоѓа на следниот линк:

https://drive.google.com/open?id=1mCv6R1PUDpiCfiK5k0PzEUKYaUHk7GfB&authuser=macedonian.fencing%40gmail.com&usp=drive_fs

Конечните резултати од апликацијата се следните: