Куп на Ескрим 2020

Kup na ESKRIM
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 STOJKOVSKI Andrej MK BOREC MKD
2 ALEKSANDROVSKI Tomi MK RABOTNICKI MKD
3T ALEKSANDROVSKI Matej MK RABOTNICKI MKD
3T SRBINOSKI Petar MK BOREC MKD
5 JOVCHEVSKI Viktor MK RABOTNICKI MKD
6 VELICKOVSKI Jovan MK ESKRIM MKD
7 ZIVKOVIC Dejan MK BOREC MKD
8 ALEKSANDROVSKI Marjan MK POBEDNIK MKD
9 BOZINOVSKI Simon MK ESKRIM MKD
10 NIKOLOVSKI Nikola MK ESKRIM MKD
11 TASEVSKI Ignatij MK POBEDNIK MKD
12 DESPOTOVSKI Aleksa MK ESKRIM MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Class./Rank Club(s) Country Status
1 ALEKSANDROVSKI Matej 1 RABOTNICKI MKD
2 ALEKSANDROVSKI Tomi 2 RABOTNICKI MKD
3 SRBINOSKI Petar 3 BOREC MKD
4 STOJKOVSKI Andrej 4 BOREC MKD
5 VELICKOVSKI Jovan 5 ESKRIM MKD
6 NIKOLOVSKI Nikola 6 ESKRIM MKD
7 ALEKSANDROVSKI Marjan 7 POBEDNIK MKD
8 BOZINOVSKI Simon 8 ESKRIM MKD
9 ZIVKOVIC Dejan 9 BOREC MKD
10 TASEVSKI Ignatij 10 POBEDNIK MKD
11 DESPOTOVSKI Aleksa 11 ESKRIM MKD
12 JOVCHEVSKI Viktor 12 RABOTNICKI MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind
STOJKOVSKI Andrej
BOREC / MKD
1 V5 V5 V5 D4 V5 4 0.80 24 12 +12
ZIVKOVIC Dejan
BOREC / MKD
2 D2 V4 D3 D4 V5 2 0.40 18 22 -4
BOZINOVSKI Simon
ESKRIM / MKD
3 D3 D3 D4 D2 V5 1 0.20 17 19 -2
VELICKOVSKI Jovan
ESKRIM / MKD
4 D2 V5 V5 D2 V5 3 0.60 19 19 0
ALEKSANDROVSKI Matej
RABOTNICKI / MKD
5 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 14 +11
TASEVSKI Ignatij
POBEDNIK / MKD
6 D0 D4 D0 D2 D2 0 0.00 8 25 -17

Pool #2
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind
DESPOTOVSKI Aleksa
ESKRIM / MKD
1 D0 D2 D1 D0 D2 0 0.00 5 25 -20
NIKOLOVSKI Nikola
ESKRIM / MKD
2 V5 D4 D0 D3 D3 1 0.20 15 20 -5
JOVCHEVSKI Viktor
RABOTNICKI / MKD
3 V5 V5 V5 D2 V5 4 0.80 22 15 +7
ALEKSANDROVSKI Tomi
RABOTNICKI / MKD
4 V5 V5 D4 D3 V5 3 0.60 22 11 +11
SRBINOSKI Petar
BOREC / MKD
5 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 10 +15
ALEKSANDROVSKI Marjan
POBEDNIK / MKD
6 V5 V5 D0 D0 D2 2 0.40 12 20 -8Round #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Class./Rank Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 SRBINOSKI Petar 3 BOREC MKD 5 1.00 25 10 +15 Advanced
2 ALEKSANDROVSKI Matej 1 RABOTNICKI MKD 5 1.00 25 14 +11 Advanced
3 STOJKOVSKI Andrej 4 BOREC MKD 4 0.80 24 12 +12 Advanced
4 JOVCHEVSKI Viktor 12 RABOTNICKI MKD 4 0.80 22 15 +7 Advanced
5 ALEKSANDROVSKI Tomi 2 RABOTNICKI MKD 3 0.60 22 11 +11 Advanced
6 VELICKOVSKI Jovan 5 ESKRIM MKD 3 0.60 19 19 0 Advanced
7 ZIVKOVIC Dejan 9 BOREC MKD 2 0.40 18 22 -4 Advanced
8 ALEKSANDROVSKI Marjan 7 POBEDNIK MKD 2 0.40 12 20 -8 Advanced
9 BOZINOVSKI Simon 8 ESKRIM MKD 1 0.20 17 19 -2 Advanced
10 NIKOLOVSKI Nikola 6 ESKRIM MKD 1 0.20 15 20 -5 Advanced
11 TASEVSKI Ignatij 10 POBEDNIK MKD 0 0.00 8 25 -17 Advanced
12 DESPOTOVSKI Aleksa 11 ESKRIM MKD 0 0.00 5 25 -20 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals
(1) SRBINOSKI Petar
BOREC / MKD (1) SRBINOSKI Petar
(16) -BYE-
(1) SRBINOSKI Petar
(9) BOZINOVSKI Simon 15 – 8
ESKRIM / MKD (8) ALEKSANDROVSKI Marjan
(8) ALEKSANDROVSKI Marjan 13 – 10
POBEDNIK / MKD (1) ALEKSANDROVSKI Tomi
(5) ALEKSANDROVSKI Tomi 15 – 11
RABOTNICKI / MKD (5) ALEKSANDROVSKI Tomi
(12) DESPOTOVSKI Aleksa 15 – 6
ESKRIM / MKD (4) ALEKSANDROVSKI Tomi
(13) -BYE- 15 – 6
(4) JOVCHEVSKI Viktor
(4) JOVCHEVSKI Viktor
RABOTNICKI / MKD (1) STOJKOVSKI Andrej
(3) STOJKOVSKI Andrej 15 – 14
BOREC / MKD (3) STOJKOVSKI Andrej
(14) -BYE-
(3) STOJKOVSKI Andrej
(11) TASEVSKI Ignatij 15 – 13
POBEDNIK / MKD (6) VELICKOVSKI Jovan
(6) VELICKOVSKI Jovan 15 – 11
ESKRIM / MKD (2) STOJKOVSKI Andrej
(7) ZIVKOVIC Dejan 15 – 12
BOREC / MKD (7) ZIVKOVIC Dejan
(10) NIKOLOVSKI Nikola 15 – 14
ESKRIM / MKD (2) ALEKSANDROVSKI Matej
(15) -BYE- 15 – 10
(2) ALEKSANDROVSKI Matej
(2) ALEKSANDROVSKI Matej
RABOTNICKI / MKD

Kup na ESKRIM
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 KOCEVSKA Neda MK ESKRIM MKD
2 BLAZEVSKA Dafina MK ESKRIM MKD
3T MILOSHEVSKA Sonja MK POBEDNIK MKD
3T TRPKOVSKA Mila MK ESKRIM MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country Status
1 BLAZEVSKA Dafina ESKRIM MKD
2 TRPKOVSKA Mila ESKRIM MKD
3 MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK MKD
4 KOCEVSKA Neda ESKRIM MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 4 V V/M TS TR Ind
BLAZEVSKA Dafina
ESKRIM / MKD
1 V5 V5 V5 3 1.00 15 12 +3
TRPKOVSKA Mila
ESKRIM / MKD
2 D4 V5 D1 1 0.33 10 11 -1
MILOSHEVSKA Sonja
POBEDNIK / MKD
3 D4 D1 D2 0 0.00 7 15 -8
KOCEVSKA Neda
ESKRIM / MKD
4 D4 V5 V5 2 0.67 14 8 +6Round #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 BLAZEVSKA Dafina ESKRIM MKD 3 1.00 15 12 +3 Advanced
2 KOCEVSKA Neda ESKRIM MKD 2 0.67 14 8 +6 Advanced
3 TRPKOVSKA Mila ESKRIM MKD 1 0.33 10 11 -1 Advanced
4 MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK MKD 0 0.00 7 15 -8 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Semi-Finals Finals
(1) BLAZEVSKA Dafina
ESKRIM / MKD (1) BLAZEVSKA Dafina
(4) MILOSHEVSKA Sonja 15 – 7
POBEDNIK / MKD (1) KOCEVSKA Neda
(3) TRPKOVSKA Mila 15 – 13
ESKRIM / MKD (2) KOCEVSKA Neda
(2) KOCEVSKA Neda 15 – 8
ESKRIM / MKD

Kup na ESKRIM
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 TRPKOVSKI Pavel MK ESKRIM MKD
2 TODOROVSKI Matej MK ESKRIM MKD
3T BUNDALESKI Ognen MK ESKRIM MKD
3T DESPOTOVSKI Teodor MK ESKRIM MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country Status
1 DESPOTOVSKI Teodor ESKRIM MKD
2 BUNDALESKI Ognen ESKRIM MKD
3 TRPKOVSKI Pavel ESKRIM MKD
4 TODOROVSKI Matej ESKRIM MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 4 V V/M TS TR Ind
BUNDALESKI Ognen
ESKRIM / MKD
1 V5 D2 D1 1 0.33 8 13 -5
DESPOTOVSKI Teodor
ESKRIM / MKD
2 D3 D2 D3 0 0.00 8 15 -7
TRPKOVSKI Pavel
ESKRIM / MKD
3 V5 V5 D3 2 0.67 13 9 +4
TODOROVSKI Matej
ESKRIM / MKD
4 V5 V5 V5 3 1.00 15 7 +8Round #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 TODOROVSKI Matej ESKRIM MKD 3 1.00 15 7 +8 Advanced
2 TRPKOVSKI Pavel ESKRIM MKD 2 0.67 13 9 +4 Advanced
3 BUNDALESKI Ognen ESKRIM MKD 1 0.33 8 13 -5 Advanced
4 DESPOTOVSKI Teodor ESKRIM MKD 0 0.00 8 15 -7 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Semi-Finals Finals
(1) TODOROVSKI Matej
ESKRIM / MKD (1) TODOROVSKI Matej
(4) DESPOTOVSKI Teodor 15 – 5
ESKRIM / MKD (1) TRPKOVSKI Pavel
(3) BUNDALESKI Ognen 15 – 14
ESKRIM / MKD (2) TRPKOVSKI Pavel
(2) TRPKOVSKI Pavel 15 – 11
ESKRIM / MKD

Kup na ESKRIM
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 BOZINOVSKI Simon MK ESKRIM MKD
2 NIKOLOVSKI Nikola MK ESKRIM MKD
3T VELICKOVSKI Jovan MK ESKRIM MKD
3T SRBINOSKI Petar MK BOREC MKD
5 TASEVSKI Ignatij MK POBEDNIK MKD
6 DESPOTOVSKI Aleksa MK ESKRIM MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Class./Rank Club(s) Country Status
1 SRBINOSKI Petar 3 BOREC MKD
2 VELICKOVSKI Jovan 5 ESKRIM MKD
3 NIKOLOVSKI Nikola 6 ESKRIM MKD
4 BOZINOVSKI Simon 8 ESKRIM MKD
5 TASEVSKI Ignatij 10 POBEDNIK MKD
6 DESPOTOVSKI Aleksa 11 ESKRIM MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind
BOZINOVSKI Simon
ESKRIM / MKD
1 D3 V5 V5 V5 V5 4 0.80 23 12 +11
SRBINOSKI Petar
BOREC / MKD
2 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 8 +17
DESPOTOVSKI Aleksa
ESKRIM / MKD
3 D0 D0 D4 D4 D2 0 0.00 10 25 -15
VELICKOVSKI Jovan
ESKRIM / MKD
4 D4 D4 V5 V5 V5 3 0.60 23 21 +2
NIKOLOVSKI Nikola
ESKRIM / MKD
5 D2 D1 V5 D4 V5 2 0.40 17 20 -3
TASEVSKI Ignatij
POBEDNIK / MKD
6 D1 D0 V5 D3 D1 1 0.20 10 22 -12Round #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Class./Rank Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 SRBINOSKI Petar 3 BOREC MKD 5 1.00 25 8 +17 Advanced
2 BOZINOVSKI Simon 8 ESKRIM MKD 4 0.80 23 12 +11 Advanced
3 VELICKOVSKI Jovan 5 ESKRIM MKD 3 0.60 23 21 +2 Advanced
4 NIKOLOVSKI Nikola 6 ESKRIM MKD 2 0.40 17 20 -3 Advanced
5 TASEVSKI Ignatij 10 POBEDNIK MKD 1 0.20 10 22 -12 Advanced
6 DESPOTOVSKI Aleksa 11 ESKRIM MKD 0 0.00 10 25 -15 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals
(1) SRBINOSKI Petar
BOREC / MKD (1) SRBINOSKI Petar
(8) -BYE-
(1) NIKOLOVSKI Nikola
(5) TASEVSKI Ignatij 15 – 11
POBEDNIK / MKD (4) NIKOLOVSKI Nikola
(4) NIKOLOVSKI Nikola 15 – 10
ESKRIM / MKD (1) BOZINOVSKI Simon
(3) VELICKOVSKI Jovan 15 – 14
ESKRIM / MKD (3) VELICKOVSKI Jovan
(6) DESPOTOVSKI Aleksa 15 – 12
ESKRIM / MKD (2) BOZINOVSKI Simon
(7) -BYE- 15 – 7
(2) BOZINOVSKI Simon
(2) BOZINOVSKI Simon
ESKRIM / MKD

Kup na ESKRIM
Final Results
Place Name Club(s) Country
1 KOCEVSKA Neda MK ESKRIM MKD
2 TRPKOVSKA Mila MK ESKRIM MKD
3T MILOSHEVSKA Sonja MK POBEDNIK MKD
3T BLAZEVSKA Dafina MK ESKRIM MKD


Round #1 – Pool – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country Status
1 MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK MKD
2 BLAZEVSKA Dafina ESKRIM MKD
3 KOCEVSKA Neda ESKRIM MKD
4 TRPKOVSKA Mila ESKRIM MKD

Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
# 1 2 3 4 V V/M TS TR Ind
MILOSHEVSKA Sonja
POBEDNIK / MKD
1 D4 D2 D3 0 0.00 9 15 -6
TRPKOVSKA Mila
ESKRIM / MKD
2 V5 D3 D3 1 0.33 11 14 -3
BLAZEVSKA Dafina
ESKRIM / MKD
3 V5 V5 D4 2 0.67 14 10 +4
KOCEVSKA Neda
ESKRIM / MKD
4 V5 V5 V5 3 1.00 15 10 +5Round #2 – DE – Round Seeding
Seed Name Club(s) Country V V/M TS TR Ind Status
1 KOCEVSKA Neda ESKRIM MKD 3 1.00 15 10 +5 Advanced
2 BLAZEVSKA Dafina ESKRIM MKD 2 0.67 14 10 +4 Advanced
3 TRPKOVSKA Mila ESKRIM MKD 1 0.33 11 14 -3 Advanced
4 MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK MKD 0 0.00 9 15 -6 Advanced

Round #2 – DE – Scores
Semi-Finals Finals
(1) KOCEVSKA Neda
ESKRIM / MKD (1) KOCEVSKA Neda
(4) MILOSHEVSKA Sonja 15 – 12
POBEDNIK / MKD (1) KOCEVSKA Neda
(3) TRPKOVSKA Mila 15 – 12
ESKRIM / MKD (2) TRPKOVSKA Mila
(2) BLAZEVSKA Dafina 15 – 14
ESKRIM / MKD